JISSE-17

Organizing committee

Yuichiro Aoki (JAXA)
Shinsaku Hisada (JAXA)
Mio Sato (JAXA)
Yoshiaki Someya (SAMPE Japan)
Satoshi Hishimoto (Altair Engineering Inc.)
Sota Oshima (Tokyo Metropolitan University)
Akinori Yoshimura (Nagoya University)
Shu Minakuchi (The University of Tokyo)
Ryo Higuchi (The University of Tokyo)
Tomohiro Yokozeki (The University of Tokyo)
Keisuke Iizuka (Aoyama Gakuin University)
Noriyasu Yamada (JAXA)